ข่าวสาร/ความรู้

ISO9001 คือ

เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ในการประกันคุณภาพ และการบริหารกระบวนการต่าง ๆ ในองค์กรของผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการประกอบด้วยข้อกำหนดทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นเงื่อนไขในการทำข้อตกลงต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างผู้ซื้อ หรือ ลูกค้า กับ ผู้ส่งมอบ หรือ ผู้ผลิตได้ โดยลูกค้ามีสิทธิที่จะเลือกทำการค้ากับผู้ส่งมอบราย ใดหรือองค์กรใดก็ได้ที่ผ่านการรับรองแล้วว่ามีการบริหารคุณภาพที่เป็นไปตาม ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบคุณภาพ ISO 9001

ระบบคุณภาพ ISO 9001 ไม่ เพียงแต่เป็นระบบคุณภาพที่ใช้ได้เฉพาะในโรงงานผลิตสินค้าเท่านั้นยังสามารถ นำไปใช้ได้กับธุรกิจการบริการอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากแต่เป็นระบบคุณภาพที่มีการนำไปใช้และปฏิบัติตามมากที่สุดในโลก

If the problem persists, https://celltrackingapps.com/ read the alternative solutions below.