เทคโนโลยี

กระบวนการพิมพ์

ตัดชิ้นงานด้วยเครื่องตัดเลเซอร์

กระบวนการผลิต Corner Board

กระบวนการอบ Corner Board

กระบวนการ ผ่าไม้ท่อน

กระบวนการ ผ่าไม้

กระบวนการผ่ากระดาษม้วน

กระบวนการไดคัทงาน